Polityka przetwarzania danych osobowych


§1

[Informacje ogólne]


 1. Niniejszy dokument „Polityka przetwarzania danych osobowych”, zwany dalej „Polityką”, reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora – Joannę Frąckowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Pracownia światłocieni Joanna Frąckowiak, mającą stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej w miejscowości Graby 34, 62-250 Czerniejewo, przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP 7842461254, REGON 383056529, numer telefonu 660 182 600, e-mail pracowniaswiatlocieni@gmail.com.
 2. Ilekroć w Polityce mowa o:

a. „danych osobowych” – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o osobie fizycznej, poprzez które można tę osobę bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. W szczególności danymi osobowymi są: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

b. „przetwarzaniu danych osobowych” – należy przez to rozumieć operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

c. „przepisach RODO” lub „RODO” – należy przez to rozumieć przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


§2

[Podstawy przetwarzania danych osobowych]


 1. Użytkownicy strony internetowej Administratora nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc skorzystać z tej witryny. Podanie danych osobowych jest jednak niezbędne, w szczególności do: nawiązania kontaktu, złożenia zapytania o ofertę, ustalenia terminu sesji zdjęciowej oraz dla skorzystania z usług świadczonych przez Administratora. 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe, w związku z kierowaniem do niego korespondencji, za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na jego stronie internetowej, jak również w związku z przesyłaniem do niego korespondencji pocztą elektroniczną (e-mail), pocztą tradycyjną, jak również w przypadku kontaktu telefonicznego.
 3. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji, z wykorzystaniem: 
 4. formularza kontaktowego zamieszczonego na jego stronie internetowej;
 5. poczty elektronicznej (adresu e-mail Administratora);
 6. poczty tradycyjnej; która nie dotyczy usług świadczonych na rzecz nadawcy na podstawie odrębnej umowy, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji z nadawcą w sprawie, której ta korespondencja dotyczyła. 
 7. Powyższą zasadę określoną w ust. 2 stosuje się również w przypadku komunikacji telefonicznej.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe także w innych przypadkach, w których jest to niezbędne dla świadczenia usług związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach określonych w ustępach poprzedzających jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes). Przetwarzanie to jest bowiem niezbędne do celów związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych związane jest ze świadczeniem przez Administratora usług wynikających z odrębnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w chwili zawierania tej umowy. W takim przypadku, przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 11. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym.
 12. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, w zależności od celu przetwarzania, mogą być udostępniane:
 13. podmiotom przetwarzającym, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi techniczne związane z utrzymaniem i dostawą systemów informatycznych i serwisów internetowych Administratora, biurom tłumaczeń;
 14. innym administratorom danych osobowych, w szczególności: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i spedycyjne, bankom, dostawcom programów lub aplikacji do transferu (udostępniania) plików.
 15. Zwłaszcza w przypadku, o którym mowa w ust. 9 lit. b. dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w zależności od decyzji dostawcy programów lub aplikacji do transferu (udostępniania) plików.
 16. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.
 17. Okres przetwarzania danych osobowych jest to czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania.
 18. Gdy przetwarzanie danych osobowych pozostaje w związku z: 
 19. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 
 20. realizacją umowy;
 21. dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

okres przetwarzania danych osobowych zależy od czasu realizacji umowy, czasu w którym powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i tzw. ustaw podatkowych (PIT, CIT) nakazują Administratorowi przetwarzać te dane lub tak długo jak jest to niezbędne dla zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń.


§3

[Prawa osób, których dane dotyczą

związane z przetwarzaniem danych osobowych] 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:
 2. prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych przez Administratora – każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące;
 3. prawo do zgłoszenia żądania o przekazanie kopii danych – Administrator dostarcza każdej osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, na żądanie tej osoby;
 4. prawo do zgłoszenia Administratorowi żądania sprostowania danych – każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 5. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania – każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą;
 7. prawo do przenoszenia danych – każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

g. prawo do sprzeciwu – każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jak również gdy przetwarzanie danych następuje na innych podstawach, zwłaszcza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora);

h. prawo do wycofania zgody – jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę;

i. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, iż Administrator przetwarza jego dane osobowe w sposób sprzeczny z przepisami RODO.

§4

[Bezpieczeństwo danych osobowych]

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, zapewniając im wystarczający poziom bezpieczeństwa.
 2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami RODO.
 3. Administrator, w razie potrzeby dokonuje przeglądu i aktualizacji środków stosowanych dla realizacji powyższych zasad.

§5

[Postanowienia końcowe]

 1. Wszelkie informacje dotyczące lub związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (w tym w szczególności wnioski dotyczące praw osób, których dane dotyczą), można uzyskać lub składać korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Administratora: adres korespondencyjny: Gniezno, ul. Elizy Orzeszkowej 29c/25, 62-200 Gniezno, telefon kontaktowy 660 182 600 , e-mail pracowniaswiatlocieni@gmail.com.
 2. Polityka jest aktualizowana na bieżąco. 
 3. Aktualna i zmieniane wersje Polityki są dostępne na stronie internetowej Administratora. 
 4. Polityka obowiązuje od dnia 20.02.2024 roku.